હરિદ્વાર માં લગ્નના સ્થળો

0

Nainital - Bhawanipur Greens Jhokia, Bhowali Road, Nainital, Uttarakhand 263139, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

NH-58, 12th Milestone, Rajputna Road, Haridwar, Uttarakhand 249405, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Oriental, Continental, Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

355, Haridwar Road, Palika Nagar, Rishikesh, Uttarakhand 249201, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Ranipur More, Govindpuri, Devpura, Haridwar, Uttarakhand 249401, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 10 બતાવો